vrijwaring


 

Hierna zullen volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

De beheerder: De Nederlandse Taalunie, ingesteld bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie, ondertekend te Brussel op 9 september 1980, gevestigd te Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland

contact: tel. + 31 70 346 95 48, e-mail info@taalunie.org.

1. Inleiding

De beheerder beheert deze site met het oog op informatievoorziening en discussie in het kader van taal en taalbeleid. De inhoud wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie.

Dit document lijnt de aansprakelijkheid van de beheerder van de site af ten aanzien van gebruikers en derden, met het oog op het verzekeren van een optimale gebruikservaring.

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie

Op de beheerder van deze site rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. De beheerder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is. Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website via de contactpersoon.

3. Wettelijk beschermde informatie

De beheerder zal te allen tijde en te goeder trouw trachten te verzekeren dat het ontwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoen aan de vereisten van de toepasselijke regelgeving, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten.

Indien u ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze site onrechtmatig zou zijn of u in uw rechtmatige belangen zou schaden, dan verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken aan de contactpersoon zodat wij de relevante informatie desgevallend kunnen verwijderen of ontoegankelijk maken, zonder voor de tijdelijke onbeschikbaarheid aansprakelijk te kunnen worden gesteld en voor zover uw verzoek redelijk en op het eerste zicht legitiem is.

4. Inhoud van derde sites

De beheerder van de site kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de eventuele schending van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze derde sites. Tevens kan de beheerder niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op derde sites die verwijzen naar deze site.

5. Algemene aansprakelijkheid

De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bezoekers van de website hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de site en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website.

6. Bevoegde jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing, onverminderd de toepassing van Europese regelgeving met directe werking.

Bij geschillen dient er eerst gepoogd te worden om in der minne een oplossing te vinden alvorens beroep kan worden gedaan op de tussenkomst van gerechtelijke instanties.

Terzake zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen over een geschil.

© Nederlandse Taalunie, 2000-2012 alle rechten voorbehouden