home > discussie > “Hoe tweetaliger we zijn, hoe minder talen we spreken”

discussie

“Hoe tweetaliger we zijn, hoe minder talen we spreken”

Marc van Oostendorp - 18/10/09

“We worden een soort Britten of Amerikanen die toevallig thuis nog hun eigen taal spreken”, vindt Marc van Oostendorp. Hoe meer en hoe beter we Engels spreken, hoe minder goed we Frans, Duits of andere talen kennen, stelt hij vast. Tweetaligheid tast onze geroemde meertaligheid aan. Of denkt u daar anders over?

We worden steeds tweetaliger - wat een verarming! Het Engels wordt een steeds belangrijker taal in allerlei domeinen van ons leven. In Nederland is ruim tachtig procent van het onderwijs op het ‘masterniveau’ in het Engels. Dat kan de komende jaren nog meer worden en hoewel de getallen in Vlaanderen nog niet zo dramatisch zijn, gaat het ook daar langzaam maar zeker die kant op. Ook het zakenleven stapt langzaam maar zeker over op het Engels, net als de vermaaksindustrie.

Er wordt wel gedacht dat al die ontwikkelingen ten koste gaan van het Nederlands. Daar zijn maar weinig bewijzen voor. Volgens ongeveer alle criteria die je kunt bedenken, gaat het prima met onze taal. We spreken onze taal nog allemaal vloeiend en iedere dag - ik geloof niet dat er gezinnen zijn van louter Nederlandstaligen waar het Engels de omgangstaal is, ik geloof niet dat er redenen zijn om te denken dat u en ik, en onze kinderen, en onze kleinkinderen niet hun leven geheel of in ieder geval grotendeels in het Nederlands kunnen leven.

Er wordt ook wel gedacht dat we onze kennis van het Engels overschatten. Ook daar geloof ik weinig van. Natuurlijk valt er heel wat te verbeteren, maar in doorsnee spreken we prima Engels. Buitenlandse vrienden en kennissen die hier op bezoek zijn, zijn verbaasd dat ook de sigarenboer en de tramconducteur hen in het Engels kunnen toespreken, en dat in de trein zoveel mensen Engelse boeken en tijdschriften zitten te lezen.

Twee talen kunnen best samenwonen in onze hoofden en in onze samenleving. Het is treurig dat we net doen alsof er niets meer bijkan. De belangstelling op middelbare scholen voor het Duits en het Frans neemt gestadig af. Steeds minder mensen kiezen ervoor om die talen te bestuderen, en universitaire studies in niet-Engelse vreemde talen worden steeds meer gekort. Nederlandstaligen, die vroeger allerwege geprezen werden om hun vaardigheden in allerlei vreemde talen, kunnen zich nauwelijks nog uitdrukken in een andere taal dan het Nederlands of het Engels. Zelfs de schatten die we in huis hebben - de meertaligheid die immigratie ons brengt - stoten we af. Die mensen moeten maar gewoon Nederlands leren en vooral hun eigen taal vergeten.

Merkwaardigerwijs betekent dat zelfs de vertalingen die we lezen vooral uit het Engels komen. We hebben onze rug steeds meer naar het continentale Europa gericht. We worden een soort Britten of Amerikanen die toevallig thuis nog hun eigen taal spreken en dat ook zullen blijven doen. Van diepgaand intensief contact met andere culturen is daardoor steeds minder sprake. Die mensen moeten maar Engels leren als ze zonodig met ons willen praten. Engels is toch de wereldtaal?

Het Engels bedreigt het Nederlands niet: het bedreigt onze kennis van het Frans, het Duits, het Italiaans, het Spaans en andere talen. We worden tweetaliger omdat we onze meertaligheid verliezen.

archief

reacties


Johan Nijhof - 26/10/09

Ik ben ervan overtuigd dat de suprematie van het Engels door de diepe crisis waarin niet in de laatste plaats de VS terecht zijn gekomen, de komende jaren op de terugweg zal zijn. De Nederlanders, die hun ziel en zaligheid aan het Engels verpand hebben, zullen dat zeker gaan merken. Zij hebben op het verkeerde paard gewed. Ach kom, zegt u waarschijnlijk: Engels blijft toch altijd wereldtaal, het is immers zo’n toegankelijke taal? Als u de zaak objectief bekijkt, zult u zien dat Engels eerder een heel ontoegankelijke taal is, met zijn bizarre orthografie en zijn tegendraadse idioom. De voornaamste reden voor de positie van het Engels is economische (en militaire) macht.
Engels bedreigt onze taal niet? Maar het Nederlands houdt al heel lang de ontwikkelingen niet meer bij. Nieuwe en nodige woorden ontstaan slechts moeizaam. Onze taal wordt niet door opschuiven van taalgrenzen bedreigd, maar door het veroveren van gebruikssituaties waarin die woorden ontstaan, van bovenaf dus.

Aan de andere kant dreigt de creolisering. We spreken onze taal nog allemaal vloeiend? Luistert u maar eens op een schoolplein. De straattaal rukt op en op een gegeven moment zult u moeten toegeven: ja, maar dat is geen Nederlands meer. Daar ontstaat een nieuwe taal, zonder literatuur en zonder zelfcontrole, dus van een laag niveau.

Inderdaad maakt het Engels, dat wij ons wentelen in zelfgenoegzaamheid, en het lezen van Franse of Duitse literatuur of filosofie, zoals kort geleden voor de Nederlandse intellectueel nog heel normaal was, tegenwoordig vrijwel uitgesloten is. Dat is een grote verarming, vooral omdat die Europese denkers ons vaak veel nader staan dan de Amerikaanse.

Het Spaans had, als nieuw schoolvak, juist enige terreinwinst geboekt, en dreigt die door het oprukken van het Engels als monopolistische taal, nu weer even hard te verliezen.

Inderdaad, we hebben in onze hoofden plaats genoeg: thuis spreek ik hier in Berlijn voornamelijk Portugees, buiten uiteraard Duits, in bad zing ik Cornelis Vreeswijk in het Zweeds en op mijn PC typ ik vooral Nederlands. Dat laatste heeft nog helemaal niet te lijden van de concurrentie. Als bij mij de vraag opkomt: hoe zeg je dat ook weer in het Nederlands, komt dat, doordat het Nederlands zelf het allemaal niet meer bijbeent.

Meertaligheid is overigens voor het gros van de wereldbevolking heel normaal.


Jan Duchateau - 28/10/09

Zeshonderd jaar geleden spraken de meertaligen in Europa hun streektalen plus een vereenvoudigd Latijn: een taal voor thuis, een taal voor op reis. Tweehonderd jaar geleden kwamen de naties op, en ontstond het romantische idee van de volksziel die zich uitdrukte in zijn eigen nationale taal. Een volk, een ziel, een grondgebied, een taal. Geletterden werden geacht deze nationale talen te leren, en kennis te nemen van de nationale literaturen als hoogste uitdrukkingsvorm van deze talen en dus van de onderscheiden volkszielen.

Inmiddels geloven wij niet meer zo in die volkszielen; daarvoor kent de kaart van Europa te veel toevalligheden. Wij reizen ook van hot naar haar, treffen daar wel veel aan wat (een beetje) anders is, maar ontdekken ook dat er toch wel veel overeenkomsten zijn tussen de mensen hier en de mensen daar. Wij geloven niet meer dat een asielzoeker die bij ons inburgert, daardoor zijn volksziel inruilt voor een andere. Wij spreken zelf ook soms van alles naast en door elkaar, en ervaren dat niet als het verkopen van onze (volks)ziel.

Inzake taal zijn wij nuchterder geworden. De meesten van ons koesteren wel onze moedertaal, maar eerder als de taal die wij toevallig het eerst geleerd hebben dan als de taal die voor ons is voorbestemd. Maar omdat er ook erg veel mensen zijn die onze moedertaal niet machtig zijn, willen en moeten wij ook andere talen leren.

Dat gaat vrijwel nooit echt heel erg goed. Het kost geweldig veel tijd en energie, een vreemde taal werkelijk heel goed te leren. De meeste oudere Nederlanders, die op school Duits, Engels en Frans geleerd hebben, beheersen deze talen dan ook meestal maar zozo. Vaak kunnen ze ze redelijk lezen, min of meer redelijk verstaan, wel enigszins spreken en een klein beetje schrijven.

Er is dus voor de meesten wel iets voor te zeggen om alle energie te richten op het goed leren van één vreemde taal. Dat heeft allerlei nadelen, maar tenminste ook het ene voordeel dat men die taal dan tenminste behoorlijk leert. Daarnaast kan men dan een beetje reis-Duits en camping-Frans lezen en brabbelen ... waarbij men dan misschien snel tot de ontdekking zal komen dat de Duitse en Franse gesprekspartners vrij snel overschakelen op Engels: een neutraal terrein waarop allen aan elkaar gewaagd zijn.


Luc De Vriese - 28/10/09

De schrijver stelt dat het Engels het Nederlands niet bedreigt. Ik ben daar nog zo zeker niet van. Een Franse socioloog, op bezoek in Nederland, verklaarde op televisie dat de Nederlanders zo goed Engels praten, dat hij vond dat de Nederlanders maar beter onder elkaar Engels konden spreken. En in de toekomst zag hij het Nederlands nog alleen als een 'tribale' taal, met andere woorden, als een taal voor huis en keuken, zonder culturele waarde. Dat vind ik dermate erg, dat ik me toch zorgen maak.

Daarenboven heb ik de indruk dat de Nederlandse taal in Nederland en Vlaanderen uit elkaar groeit (de uitspraak bijvoorbeeld), wat af en toe aanleiding geeft tot hilarische situaties als deze: mijn vrouw was op bezoek in Nederland, vroeg de weg aan iemand, en die persoon antwoordde in het Engels!


Theo Bakker - 29/10/09

Het vreemde is dat we de tweetaligheid als vooruitgang zien, terwijl we - of althans degenen met een degelijke opleiding - zich vroeger tevens aardig in het Duits en Frans konden redden. Het Duitse en het Franse taalgebied grenzen aan het onze. Steeds meer Duitsers in de grensstreek leren Nederlands. Wij steeds minder Duits. Wie is er verkeerd nu bezig?

Het belang van het Engels is groot, maar wij vergroten dat zelf tot in het belachelijke. Waarom laten we buitenlanders op tv niet in hun eigen taal praten? Ondertiteld wordt het toch! Waarschijnlijk omdat de verslaggever naast Nederlands alleen maar goed Engels spreekt.

Het vorig jaar zag ik een uitzending van Tegenlicht waarin iedere geïnterviewde Engels sprak, Duitsers, Spanjaarden en ja hoor ... ook Nederlanders! Het programma was gemaakt door de VPRO, met publiek geld, maar ja, de redactie wilde het progamma aan het buitenland verkopen ...

Waarom zien wij op de Nederlandse buis zelden programma's in een andere taal dan Nederlands of Engels? Goed, een enkele Duitse krimi, maar verder? Zijn die Finnen, Polen, Grieken, Noren, Spanjaarden, Italianen en noem maar op gewoon te stom om voor ons verteerbare series/programma's te maken? Daar moet toch ook van tijd tot tijd iets interessants gemaakt worden. Maar wat de boer niet kent ...

In Engeland komen ze erachter dat hun eentaligheid hen ook economisch schade oplevert. Ze willen dat Engelsen weer meer vreemde talen gaan leren. Deze angelsaksische wijsheid is hier nog niet doorgedrongen. Maar ook die zullen wij - met enige vertraging - wel overnemen, zoals alles uit die cultuur. Maar voorlopig teren we nog op de vorige Angelsaksische mode. Zelf denken? Dat doen zij toch beter, meneer.

Het Engels tast wel degelijk het Nederlands aan. Bekijk eens een reeks Nederlandse Wikipedia-artikelen en huiver over het aantal Engelse woorden, letterlijk vertaald Engels en Engelse zinsconstructies.

En waarom is er zoveel Engels op onze universiteiten? Is het niet effectiever studenten zaken in hun eigen taal bij te brengen en de studenten daarnaast ook Vakengels aan te leren? In de vorige eeuw voorspelden Franstaligen dat de vernederlandsing van het hoger onderwijs de Vlaamse universiteiten marginaal zou maken. Niets van uitgekomen. Het aanmenen van een grote taal leidt niet automatisch tot betere prestaties. Sinds de verengelsing van ons hoger onderwijs is het peil van ons hoger onderwijs in elk geval niet gestegen.


vera - 30/10/09

Het Nederlands wordt wel degelijk ernstig bedreigd.
Er zijn plekken waar slechts Engels wordt gesproken op de werkvloer, hoewel er slechts weinig of geen niet-Nederlandstaligen zijn. Steeds meer geheel Engelstalige reclamespotjes, automaten van de spoorwegen dragen de naam TICKETS. Vrachtauto's hebben Engelstalige teksten. Onze luchthaven geeft geen service in de vorm van Engels achter de eigen taal, maar heeft de eigen taal GESCHRAPT!

Daar waar nog wel Nederlands gesproken wordt is het al doordrenkt met Engels. Een trekvakantie is een backpack een afspraakje durft niemand meer te maken: het is een date!

In het oosten en vlak aan de kust zie je niets anders als Duits, en mensen op de huisartsenpost leren al Arabisch en werkgevers moeten Pools leren.

Het Nederlands wordt van ALLE KANTEN BEDREIGD, en vooral omdat we onze taal zo laag in het vaandel hebben!


Bram Riethoff - 30/10/09

Ik denk dat het wel mee zal vallen met het overstappen van het Nederlands naar het Engels, zolang het onderwijs in het Nederlands zal blijven. Dit geldt dan natuurlijk ook voor het universitair onderwijs, wat helaas steeds meer in het Engels wordt gegeven. Hierdoor dreigen Nederlandse wetenschappelijke termen in de toekomst in de vergetelheid te raken. In de regio Frans-Vlaanderen, in het noorden van Frankrijk, wordt nog altijd door een gedeelte van de bevolking Vlaams gesproken, hoewel dit gebied al meer dan 3 eeuwen bij Frankrijk hoort en het Vlaams al die tijd al van bovenaf wordt dwarsgezeten en geminacht. En er is natuurlijk nooit onderwijs gegeven in het Vlaams. Pas sinds enkele jaren wordt op een aantal scholen Vlaams en/of Nederlands onderwezen. Er zijn trouwens ook ouders die hun kinderen bewust naar scholen in Vlaanderen sturen, zodat zij in het Vlaams/Nederlands worden onderwezen. Hiermee wil ik zeggen dat het belangrijk is dat het onderwijs in het Nederlands blijft worden gegeven, ook het universitair onderwijs. Het is volkomen onnodig en zelfs schadelijk om dit in het Engels te geven. En ook moeten voor nieuwe termen, zoals computertermen, Nederlandse woorden worden bedacht. Zoals ook gebeurt in Zuid-Afrika. Aan de afrikaners kunnen wij een voorbeeld nemen.


Erwin - 30/10/09

Dagelijks pijnig ik mezelf of men mee moet gaan in de verengelsing van het Nederlands of moet je je verzetten? Uit interessantdoenerij of verkeerde veronderstelling ('valse vrienden') worden bijv. 'royal' en 'global' verkeerd gebruikt: krantenkoppen, websites en blogs bezondigen zich daar in toenemende mate aan. En let ook op de reclameblokken: soms denk ik dat ik in een anglosaksisch land ben beland. Ik heb ook sterk de indruk dat Vlamingen het Nederlands beter beheersen (zie bijv. hun overwinningen in taalquizzen).


Jan de Pauw - 30/10/09

Iemand die zegt dat Nederlanders de Engelse taal beheersen, dat zelfs de sigarenboer en tramconducteur in die taal kunnen converseren, is het noorden kwijt.


N.Overwater - 30/10/09

Ik ben Nederlandse; ik ben docent Engels; ik communiceer dagelijks met mensen over de hele wereld en dat doe ik in de internationale hulptaal Esperanto!.


Daniël Mantione - 31/10/09

> Volgens ongeveer alle criteria die je kunt bedenken, gaat het prima met onze taal.

Eens even wat criteria bekijken:
- Aantal Nederlandstalige technische publicaties: gaat achteruit
- Aantal Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties: gaat achteruit
- Aantal Nederlandstalige zakelijke publicaties: gaat achteruit
- Voertaal in het bedrijfsleven: gaat achteruit
- Voertaal in het onderwijs: gaat achteruit
- Beheersing van taal door zijn sprekers: gaat achteruit

Ja, het gaat écht prima met het Nederlands hoor... Welke criteria heeft u het over?


(anoniem) - 1/11/09

Wat bezielt taalkundigen die zo lichtvoetig en soms lichtvaardig over de ontwikkeling en de toekomst van hun taal spreken? In Nederland vooral. Als er geen levend Nederlands en andere moderne talen meer zijn, zullen zij zich op het Engels moeten toeleggen. Maar beoefenaren van dát vak, die zijn er al zoveel.

Of zijn neerlandici als andere Nederlanders, die zich realiseren dat de plek waar iemand geboren is, of de moeder waaruit iemand geboren is, bepalen welke taal die persoon spreekt? Die vinden dat zó veel toeval toelaat, dat het Nederlands vervangen wordt door een geglobaliseerde taal. Een taal die geen barrières kent, want er zijn geen andere talen.

De knellende identiteit van het Nederlands is een slangenvel dat moet worden afgeschud. Daaronder gloort het Engels: spreken als de anderen, wereldburgers. Met die boodschap bestoken Nederlandse universitaire vertegenwoordigers ook onwillige Vlamingen. De overgang zal pijnlijk zijn en veel kosten, maar over twee of drie generaties worden de vruchten geplukt. Ritzen en zijn universitaire collega’s hebben een vliegende start gemaakt met de taalconversie van de Nederlandse academische klasse. Het door hen zo genoemde pedagogisch project moet aansluiten op een beweging van onderop: tweetalig onderwijs voor peuters en kleuters en de tussenliggende niveaus volgens de inktvlekwerking.

De resultaten van de Ritzen revolutie, een omkering van die van Simon Stevin, zijn duidelijk voor wie wil horen. Jonge academici die studies volgden in de vakken waar het aanbod van Nederlandstalig onderwijs sterk beperkt is, en dat zijn de meeste vakken, zijn niet in staat in goed Nederlands te discussiëren met collega’s, noch een vaklezing te houden. Daarom spreken ze over hun vak liever in het Engels. Hún Engels.


Carlos Collage - 2/11/09

Een vergadering, overleg, bespreking: dat heet een 'meeting'. En een boordboek, boordtabel, stuurbord: dat heet een 'dashboard'. En wisselstukken of onderdelen: dat heet 'spare parts' (ook een kwalijk effect van de invloed van het Engels: het niet aan elkaar schrijven van woorden wanneer dat wel moet).

Tijdens een van de uitzendingen van 'De monumentenstrijd' had Stijn Peeters een gesprek met een Parijse architecte. Dat gesprek ging door, jawel: in het Engels. Mij stuitte dit tegen de borst!

En @ Daniël Mantione: uw slotzin ('Welke criteria heeft u het over?'): de woorden zijn wel degelijk Nederlands, de zinsbouw lijkt mij eerder Engels (of is dit zo gewild, bij wijze van milde provocatie?).


Margriet - 4/11/09

Door het veelvuldig gebruik van het Engels verandert/verarmt het Nederlands niet alleen qua inhoud maar ook qua melodie. Dat is een aspect dat ik zelden belicht hoor. Vanuit dat oogpunt, de klank van de taal, is het ook heel jammer dat men tegenwoordig geen onderricht meer krijgt in (of geconfronteerd wordt met) het Frans en het Duits. Immers de rijkdom aan melodiëen gaat zo verloren.


j.p.bottema - 4/11/09

Het is een trieste zaak dat blijkbaar veel Nederlanders zo gecharmeerd zijn van de Angelsaksische kretologie. Maar vaak is men niet consistent en dat is nog irritanter. "hypotheek shop" i.pl.v. "mortgage shop" maar dat is in Engelse net zulke grote onzin. Het meeste trieste voorbeeld was toch wel in de Baarnse jachthaven: daar bevond zich een echte "bootshop". Een Engelsman dan maar denken dat je daar laarzen kunt kopen.

J.P.Bottema
VEENENDAAL


Nicole Raes - 4/11/09

Als leerkracht Engels heb ik altijd en overal het belang van de kennis van andere vreemde talen dan het Engels gepromoot. Mijn strijd voor het aanbod Frans in België/Vlaanderen, eerder dan voor het Engels - hoef ik in Vlaanderen daarvoor te vechten? - had tot gevolg dat op een welbepaald moment gedacht werd dat ik romaniste was. Ik bond de strijd voor meertaligheid aan om dezelfde reden als beschreven in het artikel van de heer Oostendorp, alleen, hij heeft een prachtige slogan gevonden. Mijn slogan was en is - ook niet van mezelf - 'English is not enough'. Zelf voeg ik eraan toe: 'en begin niet eerst Engels te leren!' .

Ik merk elke dag hoe de talenkennis van de Vlaamse jeugd taant door de opmars van het Engels; men redeneert: met het Engels kom ik overal. (En welk Engels dan? andere discussie!) De Vlaamse onderwijsoverheid lanceerde prachtige initiatieven: initiatie vreemde taal in de kleuterklas, Clil-projecten in het secundair onderwijs en nu onlangs kunnen aan de universiteit meer dan 10% vakken in een andere taal worden gedoceerd. Ik betreur het echter dat het bij de uitwerking van de initiatieven vaak of helemaal niet gaat om het Frans of een andere vreemde taal. Meestal kiest men bij de uitwerking van die taalprojecten voor het Engels. Onmiddellijk wordt - vooral bij jongeren dan - de trend gezet: waarom zou ik nog andere talen leren? Jammer toch?


marc janse - 4/11/09

Eindelijk een gezond standpunt in dit ongezond verschijnsel. Een Belg die dit begrijpt, in een land met twee talen. Een Nederlander die Duits spreekt en leest bijvoorbeeld. Maar te moeten worden opgescheept met een taal die als exotisch wordt behandeld op vlak van vertaaltarieven, die niet voorkomt op het Europees vasteland en die vooral te pas en te onpas wordt gebrabbeld, is inderdaad de teloorgang van (meer)taligheid.

Enkel wie de volledige zin uit Hamlet van Bill Shakespeare kan citeren (to be or not to be, that is the question, if it is nobler in ...) of het begin van Finnegan's wake (James 'Jim' Joyce) laat ik toe enige woorden in het Engels te wisselen met mij.

In Brussel antwoord ik steevast in het Nederlands of het Frans op vragen van toeristen uit Spanje, Polen en Italië. Als wij het kunnen, waarom zij niet?
Hun Engels is overigens geen Engels, inderdaad. Het is slecht uitgesproken Frans.


M.A. Beels - 4/11/09

Grâce à mes parents, ma soeur et moi parlaient passablement le francais, l'anglais et, naturellement le hollandais à l'entrée de l'école primaire. Wat mijzelf betreft: mijn Engels is vloeiend vooral na mijn tropenjaren, het Frans is 'gekrompen' door gebrek aan praktijk en het Duits is nooit veel geweest o.a. door de oorlog (ik ben 87).

Wat ik bedoel te zeggen is dat de ouders veel kunnen doen aan de meertaligheid van hun kroost, wat een verrijking is van hun verdere leven.


Dan Van Herpe - 4/11/09

Taal is in de eerste plaats een communicatiemiddel. We leren een vreemde taal om ons verstaanbaar te kunnen uitdrukken (= actief taalgebruik) in een anderstalig land/milieu. In de tweede plaats ook om kranten, boeken te lezen of naar TV of film te kijken (= passief taalgebruik).

De E.U. telt alleen al 23 officiële talen. Is het dan niet de logica zelve voor een gemeenschappelijke taal te kiezen? Dit zou een topprioriteit in het Europees taalbeleid moeten zijn. Het bereiken van spreekvaardigheid op een aanvaardbaar niveau in één vreemde taal vereist reeds een immense investering van tijd, geld en energie en is bijgevolg slechts voor een intellectueel-sociaal-economische minderheid weggelegd. Meertaligheid als norm 1/ is dus niet realistisch en 2/ lost bovendien het internationaal communicatieprobleem niet op. Hou dit dus voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van noodzaak en/of interesse.


Het Europees taalbeleid is hypokriet: officieel streeft men meertaligheid en multiculturaliteit na, officieus wordt het Engels als lingua franca gebruikt waardoor het monopolie van de angelsaksische cultuur wordt bevestigd en versterkt en waardoor de NESsy (native English speaker)de status van eersterangsburger zo maar in de schoot geworpen krijgt.

Als we een tweede maal de logica laten spelen, dan zou men de voorkeur moeten geven aan een oplossing die voor “iedereen” HAALBAAR en voor iedereen AANVAARDBAAR is. Ze moet dus EENVOUDIG en NEUTRAAL zijn: een plantaal, zoals het Esperanto.

Bij een groot deel (waaronder ik NIET professor Van Oostendorp reken) van de intelligentsia staat het aantal diploma’s echter omgekeerd evenredig tot de mate van logica, openheid van geest en intellectuele nederigheid. Hierdoor wordt de gewone burger de enige tegelijk democratische, economische en efficiënte mogelijkheid om zich Europees (en bij uitbreiding: wereldwijd) verstaanbaar uit te drukken, ontzegd.

Meer hierover op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratieHans van Essen - 4/11/09

In 2007 ben ik in Nederland teruggekeerd naar een verblijf van 16 jaar in het buitenland. In het buitenland sprak ik zeer veel Engels. Bij mijn terugkomst in Nederland viel het mij op hoezeer de maatschappij Angelsaksisch was beïnvloed. Via de media hebben wij een warme liefde opgevat voor met name de Amerikaans popcultuur. De hele Amerikaanse maatschappij is ingericht op gemak en dat is ook weerspiegeld in de mate waarop men deze cultuur wereldwijd absorbeerd. Ik geloof niet dat dit alleen in Nederland gebeurt, het zou aardig zijn om dit internationaal te vergelijken. Ik denk ook dat Duitsers meer Engelse woorden in hun taal zijn gebruiken. Nederlanders goed in Engels? Ik heb zo mijn twijfels. Grammaticaal rammelt het bij de meeste mensen behoorlijk om over de uitspraak maar te zwijgen. Het gevaar dreigt dan ook dat we een soort tweederangs Engels gaan spreken en dan ons zelf voorhouden dat we goed Engels spreken. Daarbij komst noch de vraag welke Engels? Brits of Amerikaans, een niet onaanzienlijk verschil. Engels op de universiteiten? Prima, maar dan wel graag door docenten wiens moedertaal Engels is of na aanzienlijke bijscholing van de Nederlandstalige docenten. Het gestuntel van Nederlandse docenten die gedwongen zijn in Engels te doceren is fnuikend voor de kwaliteit van het onderwijs. Meertaligheid is een geweldig iets en het zou prachtig zijn als we dit niet alleen zouden beperken tot het Engels. We leven in Europa en we zouden onze kinderen zo veel mogelijk talen moeten leren maar dan wel op een hoog nivo. De Nederlandse liefde voor Amerika heeft zich helaas vertaald in een oppervlakkige talenkennis. Beter taalonderwijs, niet alleen voor het Engels, zou de toekomst moeten zijn.


Robrecht - 13/11/09

Zelf verbaas ik me altijd over de kortzichtigheid van de Nederlanders. Het lijkt wel of er voor hen maar 1 andere wereld buiten NL bestaat en dat is de Engelstalige wereld. We nemen ons ook heel serieus en denken ook dat wij bij deze ´grote jongens´ horen. Al vergeten wij dat de gemiddelde moedertaalspreker van het Engels heel vaak niet eens weet waar Nederland ligt. We fixeren ons dus op iets wat niet geinteresseerd is in ´ons´ en dat is dus link, want als dat weg valt waar sta je dan? Laten we aub onze ogen openen en weer andere buitenlandse talen leren wat niet alleen onze ruimdenkendheid zal vergroten maar ook ons zal steunen bij een ommezwaai, die zomaar ineens kan opdoemen.

Want op taalgebied zijn we een beetje een bananenrepubliek aan het worden.


ananieme Vlaamse linguïst - 15/11/09

Mijn idee over het onderwerp wordt reeds in tal van reacties verwoord. Een bijdrage daaromtrent zou louter bladvulling zijn.

Wel één bedenking: de talrijke grammaticale fouten, de veel voorkomende onzorgvuldigheden bij het gebruik van voorzetsels, de fouten tegen de meest elementaire interpunctieregels en de soms een tegen de borst stuitende fouten op het vlak van woordenschat, die in menig van de reacties voorkomen, doen mij inderdaad concluderen dat het erg gesteld is met de kennis van het Nederlands, temeer omdat ik er van uit ga, dat de auteurs niet direct 'tribale' taalgebruikers zijn :-)


onderwijsbegeleider - 19/11/09

De gevolgen van het "tweetalig onderwijs" doen zich in het Nederlandse hoger, en steeds meer ook in het middelbaar, onderwijs voelen. Veel hoog-opgeleiden, voornamelijk economisten, informatici ed, kunnen over hun vakgebied niet meer in normaal Nederlands met een leek communiceren. De verbeterde tweetaligheid (betere kennis van het Engels) heeft zijn prijs: verschraling van de kennis van het Nederlands.


Koen - 15/12/09

Ik zie niet waar alle "fuzz is about" !

Het Engels bedreigt het Nederlands niet, zelfs niet in geringe mate. Toch niet hier in Vlaanderen, en ik kan mij moeilijk voorstellen dat jullie daar in het Noorden wel last van ondervinden. Ik heb al veel Nederlanders Engels horen praten, en dat was nu toch ook weer niet je dat. Evenals de Vlamingen, overigens. Wij denken de taal onder de knie te hebben, maar kunnen haar nauwelijks gebruiken in alledaagse conversaties, omdat we 'actief' barslecht zijn. We kunnen allemaal het soort tv-Engels, Simspon-Engels, noem ik dat altijd. Verder dan twee zinnen kunnen we niet bouwen. Passief is Engels een relatief gemakkelijke taal: ze blijft nog altijd een mix tussen een Germaanse en een Romaanse taal, en daarom heeft ze zo vele dingen die voor ons extreem herkenbaar zijn. Dat wil niet zeggen, dat wanneer de academici een "klapke" doen (zoals wij Vlamingen plegen te zeggen) wij daar veel van zouden verstaan.

Wat betreft de invloed van het Engels op het Nederlands: dat maakt de taal enkel rijker, denk ik. De Nederlandstalige literatuur is nog altijd heel mooi vertegenwoordigd, er zijn goeie schrijvers. Nederlands wordt in de scholen onderwezen. Natuurlijk trekt dat straattaaltje op niets, dat is immers verzonnen door 14-jarigen. Dat zegt genoeg, me dunkt. Dat is een fase, waardoor de kinderen heen moeten. En ja, zij die als ontbijt bier gieten bij hun cornflakes, daarvan kan het mij weinig schelen of zij echt Nederlands praten of een vreemd tussentaaltje. Dat is echt het minst van mijn zorgen, in marginaliteit mag alles. Mijn kinderen en de kinderen waarmee zij spelen praten nu wat ze willen, maar tussen hun 16e en hun 23e zullen zij ontdekken dat de Nederlandse taal een mooie en kleurrijke taal is, en zullen zij hun pubertaaltje achter laten en degelijk Nederlands beginnen te praten!
En voor mij is dat de Vlaamse omgangstaal. Ik kan mij inbeelden dat dat voor de meesten hier wat anders is...print pagina

Door het gebruik van stijlbladen is geen aparte 'print pagina' nodig. Gebruik de 'print' functie van uw browser.tekstgroottekleinmiddelgroot

     
recente reacties

Koen:
"Ik zie niet waar alle "fuzz is about" ! Het..."

onderwijsbegeleider:
"De gevolgen van het "tweetalig onderwijs" doen zich in het..."

ananieme Vlaamse linguïst:
"Mijn idee over het onderwerp wordt reeds in tal van..."

Robrecht:
"Zelf verbaas ik me altijd over de kortzichtigheid van de..."

Hans van Essen:
"In 2007 ben ik in Nederland teruggekeerd naar een verblijf..."

Dan Van Herpe:
"Taal is in de eerste plaats een communicatiemiddel. We leren..."