Wordt het Engels onze eerste internationale taal?

Discussie
Ludo Permentier

En als we in Europa nu eens allemaal Engels leren als tweede taal? Vooral tijdens delicate regeringsonderhandelingen tussen Nederlandstalige en Franstalige partijen in België komt zo'n voorstel aan als een knuppel in een hoenderhok. Dat heeft de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet, mogen ondervinden. Hij werd eind september 'teruggefloten' door de minister-president, zoals dat dan in de kranten heet. Want moeten de Vlamingen niet eerst betere Belgen worden, voor ze proberen betere Europeanen te zijn?

De vraag of de tweede taal op school Frans of Engels moet zijn, leeft alleen in Vlaanderen. Maar ook voor Nederlanders is ze interessant, want als je erover nadenkt, kom je vanzelf bij die andere, nog veel moeilijker vraag naar de rol van taal in ons leven en in de samenleving. Het is daarom zinvol te luisteren naar de argumenten van voor- en tegenstanders van een sterkere positie van het Engels in het onderwijs.

De voorstanders daarvan wijzen erop dat alleen in Vlaanderen het Frans voorrang krijgt op het Engels in de middelbare school. Een zichtbaar gevolg daarvan is dat Vlamingen door de mand vallen als ze bij internationale bijeenkomsten het woord moeten voeren in het Engels. Geen enkele van de premiers die we de laatste jaren hebben gehad, kon zich fatsoenlijk uitdrukken in de taal die de internationale politiek beheerst, was een van de vaststellingen in de pers. Er werd ook voortdurend op gewezen dat hoogleraren die zelf een beroerd Engels spreken, niet in staat zijn de nuances van hun kennis over te brengen op studenten die hun Engels óók voornamelijk hebben uit popsongs. Als Europa verenigd wordt, dan móét er gewoon een gemeenschappelijke taal komen, en waarom dan niet meteen de taal van de internationale handel, van het internet en van de wereldmedia?

De tegenstanders van meer Engels noemen het ronduit onbeleefd als een Vlaming de taal van zijn naaste buren slecht beheerst. Het idee dat Franstalige en Nederlandstalige ministers met elkaar Engels zouden spreken in een televisiedebat, noemen ze weerzinwekkend. Ze zien ook niet in waarom Vlamingen per se zouden moeten meestappen als het globalisme ons vandaag het Engels opdringt, morgen het Arabisch en volgende week het Chinees. Taal is niet alleen een manier om geld te verdienen, merken ze op, maar een manier van denken. Als Vlamingen vandaag het Frans opzijschuiven omdat het minder 'nuttig' zou zijn geworden dan het Engels, waarom zou dat morgen niet met hun eigen moedertaal, het Nederlands gebeuren? En wat blijft er over van de zo geroemde culturele meerwaarde van veeltaligheid als de molen van het Engels alles vermaalt tot eenheidsworst?

En zo komen we bij de kernvraag. Zien we taal louter als een vehikel om iets te bereiken, of heeft taal een culturele waarde op zich? Als het vroeg kapotgeschoten proefballonnetje van Pascal Smet voor één ding goed is geweest, is het dat het deze vraag in de publieke belangstelling heeft gebracht. De discussie is open; wij zijn nieuwsgierig naar uw argumenten.

Reacties

Praat me niet meer over Engels

Jammer, de discussiemethode van mijnheer Permentier. Hij lijkt zelf niets te zeggen, laat dat aan anderen, anoniemen, over. Je weet dan niet met wie je in gesprek bent. Maar allez.

Ik begin mijn repliek met de eerste krachtige zin van de PETITIE 'Nederlands officiële taal op Schiphol':
"Wij allen die van onze taal houden, en de overdreven verengelsing beu zijn."

Zo is het, wij zijn de verengelsing beu en ook het praten erover. Dat 'praten over' moet alleen nog als we de laatste haarden van verengelsing in Nederland en Vlaanderen opruimen, zoals de verengelste universiteiten en hogescholen, en de bedrijven. En Schiphol natuurlijk.

Wij gaan ons vooral bezig houden met het Nederlands, dat in de afgelopen twee decennia veel geleden heeft door de nonchalance van onszelf, Nederlandstaligen, maar vooral van degenen die van ons de opdracht hebben gekregen om taalbeleid te voeren maar dat hopeloos hebben verkwanseld, ministers van cultuur en onderwijs voorop.
Wij hopen dat de Taalunie meedoet, wij doen tenslotte niet anders dan waarvoor zij is ingesteld.

Wij nemen deel aan een brede Europese beweging die in alle EU landen dezelfde doelen nastreeft. Die pleit voor goed ontwikkelde eigen talen en een perfecte beheersing daarvan, in de eerste plaats.
En natuurlijk moeten wij in Europa en daarbuiten ook met elkaar kunnen spreken. Hoe dat moet hoef je Nederlanders en Vlamingen niet te vertellen, die vonden altijd hun weg in de grotere wereld. Weliswaar is hun talenkennis de laatste twee decennia drastisch afgenomen en zijn zij wat dat betreft in de Europese middenmoot belandt, maar met een gerichte inspanning kunnen de verloren kwaliteiten ongetwijfeld teruggevonden worden.

Esperanto onzin, voorloper

Esperanto onzin, voorloper van het latijn. Engels als internationale schrijf/wetenschapstaal zoals vroeger het latijn.... maar toekomstig het Chinees mits... ze gewoon een abc alfabet invoeren. dus A>B>C>

Engels

Het is al zo dikwijls geschreven: meer Engels maakt de overige talen tot tweederangstalen, die op den duur geen waarde meer hebben. Het geeft bovendien moedertaalsprekers van het Engels een ongerechtvaardigd voordeel. Wanneer krijgt het Esperanto eens dezelfde kansen als de zogenaamde etnische wereldtaal Engels? Esperanto op school kan na een generatie het talenprobleem oplossen, met behoud van alle kleinere talen. Door het Engels op te dringen, wordt ook een bepaalde cultuur ingelepeld.
.

'talige' foto's ...

Soms kan je beter internationale taal gebruiken:
beeldige taal, verwoorden in een beeld....

Op www.hoedgekruid.be vindt u 36 foto's - verslagje Taaldag 2010 in Brussel.

Indien u het trefwoord "taaldag" intikt op de zoekbalk van de website, dan vindt u meteen de twee pagina's (1x in rubriek foto's en 1x in rubriek kalender).

Correcties, aanvullingen, suggesties, verwijzingen enz... mag u steeds mailen aan hoedgekruid@gmail.com

Men zegge het voort...

Met hoedgekruide groeten,

Filip
voor
------------------------------
www.hoedgekruid.be vzw

(De vzw HoedGekruid is een bovenlokale sociaal-culturele vereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. "De vereniging HoedGekruid vzw heeft tot doel een venster te openen op de wereld door middel van artistieke initiatieven en door het leggen van linken tussen 'elders' en 'hier' ".)

Plantaal?

Er zijn blijkbaar heel wat mensen die het invoeren van een plantaal een meer democratische oplossing vinden voor Europa. Dan wordt er meteen naar Esperanto verwezen. Maar het belangrijkste nadeel van die taal komt bijzonder weinig aan bod: Esperanto is misschien wel makkelijk te leren, maar alleen ingewijden (Esperantisten) kunnen teksten in het Esperanto lezen en begrijpen.

Vreemd dat Interlingua niet vaker aan bod komt. Die plantaal heeft stevige wortels in de Europese taalgeschiedenis. En tot mijn grote verbazing kan zelfs ik, Nederlandstalige met een beperkte kennis van het Frans en het Engels, moeiteloos teksten in het Interlingua lezen en begrijpen. Interlingua II vind ik zelfs makkelijker te begrijpen dan Interlingua I.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Interlingua
Teksten in het Interlingua:
http://www.interlingua-nl.com/

Engels

Ik hou van talen en van de culturen die ermee samenhangen. Ik ben zelf germanist en heb met veel 'goesting' Engels gestudeerd. Ik heb het zelfs nog mogen onderwijzen als 'tweede taal', eind jaren '70, toen de leerlingen in het VSO moesten kiezen tussen Frans of Engels tweede taal. Inderdaad: onze huidige minister van Onderwijs is expert 'warm water uitvinden'... Die keuzemogelijkheid bleek toen geen onverdeeld succes: het waren immers niet de meest ijverige of gemotiveerde pubers die voor het Engels kozen. Het systeem werd afgeschaft, niet uit pedagogische bekommernis maar uit besparingswoede. Dat is een hele geruststelling: koken kost geld en ook minister Smet zal op de kleintjes moeten letten.
Een tweede bedenking: de vernederlandsing van het universitair onderwijs is in Vlaanderen pas in 1930 begonnen, aan de R.U.G. Dat proces heeft bloed, zweet en tranen gekost. Ik vind het waanzin om dat Nederlands 80 jaar later te vervangen door 'Engels'. Inderdaad, dan hadden we beter het Frans behouden. BHV was ons bespaard gebleven!
Tot slot: ik hou van het Engels, van GOED Engels, niet van de vele kromme varianten die overal opduiken. Ik heb te veel eerbied voor de native speakers. Zij moeten in opstand komen tegen alle cultuurbarbaren die hún moedertaal koloniseren en gruwelijk mishandelen, net zoals ik in opstand kom tegen het manke Verkavelingsvlaams onder onze kerktorens.

Engels als 2e taal?

Welke Belg was het ook al weer die zei: "De taal is gans een volk?" In Genk staat dacht ik een standbeeld voor hem. De Engelsen zijn er met hun taalimperialisme in geslaagd om de Schotten, de Welsh, de Ieren en de Nederlandse kolonisten in Nieuw Amsterdam van hun taal (en van hun ziel) te beroven. In Zuid Afrika zijn ze er bijna in geslaagd, evenals in de meeste van hun kolonieën. En nu zouden ze dat ook met alle landen van Europa moeten doen? De mensen die daar voor zijn, hebben hun nationale ziel al verloren. Laten we om te beginnen in heel Europa Esperanto als tweede taal verplicht stellen. Die is gemakkelijk te leren, bevat geen dubbelzinnigheden (helaas een nadeel voor grappenmakers) en is neutraal. Het argument dat het een taal 'van bovenaf' is, snijdt geen hout. Dat geldt ook voor het Ivriet, wat in Israel niet alleen een brugtaal is, maar zelfs een huistaal is geworden.

Engelsperanto

We hoeven er niet kinderachtig over te doen: Het Engels is wereldwijd de belangrijkste taal. Zeker in Europa geraak je met enkel kennis van het Engels al heel ver. Maar je kan evenmin ontkennen dat het Engels een onredelijk moeilijke taal is, met onder meer een chaotische grammatika waar zelfs de meeste "native speakers" geen iota van snappen. Hoog tijd dat taalkundigen zich eens bezig houden met het creëren van een nieuwe kunsttaal, eenvoudig en klaar, zonder dubbelzinnigheden en betekenisloze moeilijkheden, maar wel op basis van het Engels.
Guido Verbelen

Taaldemocratie

Het huidig Europees talenbeleid dat meertaligheid als NORM stelt, is 1/ niet realistisch, want niet haalbaar en 2/ lost het communicatieprobleem in een EU met alleen al 23 officiële talen niet op. Het is een E.U.topie! Laat meertaligheid voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van behoefte en/of interesse

Kiezen voor het Engels als lingua franca is ondemocratisch en discriminerend: het bevordert de Engelse moedertaalsprekers tot eersterangsburgers en degradeert alle anderen tot communicatief gehandicapten. Hierdoor krijg je een hiërarchie in talen, culturen en burgers wat indruist tegen het EU-principe van de gelijkheid van talen en burgers.

Een democratisch Europees talenbeleid zou moeten gebaseerd zijn op twee principes: 1/ iedereen (niet alleen een sociaal-economisch-intellectuele elite) moet de mogelijkheid hebben op communicatie met anderstaligen en 2/ iedereen moet een inspanning doen. Dit is slechts realiseerbaar via een eenvoudige en neutrale taal. Alleen een plantaal, zoals het Esperanto, komt hiervoor in aanmerking. Al het overige is niet relevant.

De plantaaloptie is echter nog steeds totaal onbespreekbaar. In geen enkel opiniestuk in kranten of tijdschriften n.a.v. de Europese Dag van de Talen werd verwezen naar de mogelijkheden van een plantaal in deze problematiek. Ook de heer Permentier vindt ze blijkbaar het vermelden niet waard.
Journalisten worden nochtans geacht de maatschappij kritisch en onbevooroordeeld tegen het licht te houden…

Meer info op: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

Engels 2° taal?

Ik ben Vlaming en woon in Belgie. Hier spreken wij Vlaams, Frans en Duits. Het hoort ons toe vooreerst onze anderstalige landgenoten te kunnen van antwoord dienen. Zolang dat niet in orde is hoort het niet er nog een andere taal bij te nemen. De overheersing van het Engels vertekent het communicatielandschap en is dus nefast voor de culturele en intelectuele kwaliteit. Tot zover wat betreft Engels als tweede taal. Ik maak er echter een punt van eer van om mij ten minste te kunnen uitdrukken in de taal van het land dat ik bezoek, zo spreek ik een zevental vreemde talen.

Engels als 2e taal?

Engels als voertaal tussen Vlamingen en Walen. Het is beter om Vlaams, Frans en (in mindere mate) Duits voor alle Belgen verplicht te stellen. Engels is en blijft een vreemde taal, die wel nuttig is voor buitenlandse contacten. Zelf ben ik tweetalig; Nederlands en Duits en ik woon in Nederland. Als Duitsers in Nederland Engels proberen te spreken tegen mij ervaar ik dat als communiceren via de Poolroute. Gelukkig zijn de meeste Duitsers opgelucht als blijkt dat ik gewoon Duits spreek. Evengoed doe ik in Frankrijk en Wallonië moeite om Frans te spreken met de bewoners; ze zijn me er dankbaar voor! Als ik probeer Engels te spreken levert me dat altijd commentaar op mijn (Duitse) accent op. Daardoor spreek ik Engels met veel frisse tegenzin. Bovendien wordt (vooral Amerikaans) Engels ons van alle kanten opgedrongen. Ben er dus sterk voor dat Frans en Duits een sterke positie als voertalen in de EG krijgen. Vroeger was Frans de taal van de diplomaten en in Nederland en Rusland de hoftaal. En Duitsland ligt midden in Europa. Engels is meer een taal voor overzee.

organisch versus anorganisch; bottom-up versus top-down

Taal staat niet stil, maar evolueert. Taal is organisch en verandert bottom-up. Ik begrijp dat professoren en andere taalongevoelige mensen een voorkeur hebben voor het "eenvoudige" en "neutrale" Esperanto, een top-downtaal die het gevolg is van een kwalijke trend in de laatste eeuwen: doorgedreven uniformisering.

Doorgedreven uniformisering heeft echter ook voor de computertaal gezorgd. De meest universele taal die we hebben zijn de enen en nullen waaruit de letters op uw scherm zijn opgebouwd. Google Translate toont aan dat we met zijn allen onze eigen taal kunnen spreken, maar elkaar toch kunnen begrijpen. Dat het project nog in zijn kinderschoenen staat, doet niks af van die enorme verwezenlijking.

Wordt het Engels onze eerste internationale taal?

Ik ben het product van een Nederlandse moeder en een Oostenrijks-Franse vader en ik ben gek op talen en taalstudie. Spreek NL, E, F, D, Maleis, Portugees, Afrikaans. Ik geniet bovendien van rondsnuffelen in een viertal andere talen die ik kan lezen. Maar ik ben ook realist en pragmatisch. Ergo:
- Esperanto, Ido e.a. kunsttalen zijn sympathiek maar niet praktisch. Ze ooit als "Europataal" ingevoerd te krijgen is wensdenken.
- De enige taal die enig "recht" kan doen gelden in Europa is het Duits. Want: heeft de meeste sprekers op ons continent. Ook dat is onpraktisch.
- Andere "wereldtalen" zoals Portugees, Spaans en Frans worden zowel in Europa als daarbuiten toch in een té beperkt gebied gesproken , je kunt ze beter regionale talen noemen.
- Wat Vlaanderen betreft lijkt mij de mateloze arrogantie van de Walen reden genoeg om het Frans er niet verplicht te stellen. Het heeft bovendien ook nú nog een verbasterende invloed op het Nederlands in Vlaanderen. Ik zeg wel: niet verplicht stellen. Wie zich zich ertoe aangetrokken voelt moet zich kunnen laven aan de cultuur van La Douce France. Maar dat moet eigen keus zijn. Niet opdringen aan mensen die er geen affiniteit mee hebben en er in hun beroep geen behoefte aan hebben.
- Engels is niet de mooiste noch de meest sympathieke taal, maar het is wel de enige waarmee je bijna overal uit de voeten kunt, althans voor handel & wetenschap.
- Het ligt dan ook voor de hand om overal in Europa het Engels als verkeerstaal aan te leren, maar beslist niet ten koste van de eigen taal. Dus in Vl en NL éérst Nederlands, intensief en diepgaand, dat wil zeggen meer en beter dan nu het geval is. Onberispelijk Nederlands moet, door iedereen, van hoog tot laag. Dus ook op de middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Geen cursussen in het Engels. En zeker niet door docenten die tenenkrommend "Steenkolenengels" praten zoals nu nog vaak het geval is. Afschaffen die klucht. En stop bijvoorbeeld met die bespottelijke eentalig-Engelse bewegwijzering naar en op Schiphol en andere Nederlandse luchthavens.
- Maak Engels verplicht als eerste vreemde taal in álle Europese landen, en wel zó dat men het bij het eindexamen vlot een vrijwel foutloos spreekt. Voor internationale communicatie. Maar houd strikt vast aan de landstaal voor al het andere.
- Dat Britten daarbij een onevenredig voordeel genieten is evident maar niet te vermijden. Je kunt daartegenover wel de eis stellen dat Britten die op het continent wonen/werken de landstaal leren, en ook werkelijk beheersen. Streng de hand aan houden, in wetgeving vastleggen.
- Als alle Europeanen goed in het Engels kunnen converseren is er geen reden om enige andere taal verplicht te stellen. Ik zie niet in waarom je in Vlaanderen Frans of Duits zou móeten beheersen, laat dat aan de francofielen en de duitsofielen over. Laat leerlingen met affiniteit voor andere cultuurkringen Russisch leren, of Portugees, of Turks, of Japans, of Zweeds. Bied dan ook een ruime keus aan, houd ook Latijn en Klassiek Grieks vast.
- De keuze van een vreemde taal moet in principe vrij zijn, er is geen reden om met gevoelsmatig bepaalde argumenten (ons buurland, onze Waalse landgenoten) een ander je eigen voorkeur op te leggen. Met die éne rationeel bepaalde uitzondering: we kunnen niet zonder een Europabreed gesproken en begrepen verkeerstaal. Dat was heel vroeger het Latijn, dat wordt in toenemende mate Engels. Het Engels is om praktische redenen de enige serieuze kandidaat. Jammer, ik wou dat het een van mijn voorkeurtalen was, Afrikaans of Portugees. Maar helaas!

Wordt het Engels onze eerste internationale taal?

Guido- jy maak nogals melding van Afrikaans (van alle tale)!
Kan jy dit glo!
Wat hartseer is, is dat ek dink Afrikaanssprekendes eerder Engels met Nederlanders sal praat om misverstande uit te skakel, aangesien daar heelwat woorde is wat totaal en al verkeerde verstaab kan word.
Soos byvoorbeeld die Afrikaanse woord "vaak". In Afrikaans beteken dit jy is moeg en raak amper aan die slaap, dus wil jy gaan slaap as jy "vaak" is. In Nederlands beteken "vaak" "often" (Engels)- in Afrikaans is "often" "dikwels" en daar is baie ander voorbeelde.
Dit is interessant om te sien watter taal of tale sterker na vore gaan kom met lande wat na na vore tree soos Brasilie, Rusland, Indie, China.
Ek hoop net nie ons sal moet Manderyns leer binnekort nie, want ek is nie goed met prentjies teken nie!
Vriendelike groete
Pieter K Reyneke
Johannesburg, Suid-Afrika

derde taal

Uw eerste taal is uw moedertaal. Is de taal die uw moeder spreekt een andere taal dan die van uw vader, dan hebt ge meer geheugen voor taal nodig in uw hersenen. Spreken uw ouders een Romaanse taal en Vlaams, dan hebt ge een voetje voor om gemakkelijk een derde taal te leren.

De tweede (of derde) taal is de eerste officiële taal van het land waarin u leeft, in casu Nederlands als voertaal om verstaanbaar te zijn in Vlaanderen en Nederland en de andere gebieden waar Nederlands begrepen wordt en om te begrijpen wat er zich rondom u afspeelt.

De derde (of vierde taal) die op school (alle scholen in heel de wereld) moet aangeleerd worden, is, Pa. Sm., minister van onderwijs, een vehiculaire taal die elke wereldburger moet leren vanaf nul.

Ze bestaat nog niet. Ze moet hoogdringend gecreëerd worden om de toren van Babel te slechten. Waaraan moet die wereldtaal voldoen? De klanken beperken zich tot de grootste gemene deler van de klanken die het menselijk spraakorgaan wereldwijd voortbrengt, bv. de zuivere klinkers (a (a:), e (e:), i (i:), o (o:) en u =oe (u:)) en de medeklinkers die alle wereldburgers ondubbelzinnig in hun huidige moedertalen delen. De woordstammen moeten uit de meer dan 6000 op de wereld gesproken talen afgeleid worden. De grammatica moet eenvoudig zijn zonder uitzonderingen.

Als L&H niet gefaald hadden, hadden zij misschien een vehiculaire wereldtaal kunnen scheppen. Het is aan de Verenigde naties om een initiatief te nemen. Het is niet aan de - de facto - sterkste of invloedrijkste dat het recht toekomt om Amglish op te dringen aan de rest van de wereld.

Er zijn al pogingen gedaan om een "onafhankelijke" nieuwe en nog onbestaande taal op poten te zetten. Is het middeleeuwse (kerk)latijn te belast of het Esperanto (Ido) te Europees getint om van de grond te komen? Kan het een vertrekbasis zijn om tot een demografisch wereld-aanvaardbare samenstelling te komen? Om te slagen in het wereldomvattend opzet voor een gemeenschappelijke voertaal is de drijfveer van een algemene consensus nodig. Is de wil aanwezig om geld te pompen in het ontwerp van zo een taal? Aan het werk dan, taalervaringers. Want hoe langer de aanvaarde geboorte van de wereldtaal op zich laat wachten, des te sneller palmt Amglish de in te vullen ruimte in. Fuck you.

Daarnaast moogt ge gerust de taal van een van de buurlanden leren. Dan zal uw voorkeur spelen voor de drager van de achterliggende kultuur of misschien wilt ge u bewust worden van de streektaal van uw naaste landgenoot in Gent, Haspengouw, Marokko, Poperinge, Anderlecht of Turkije.

Engels internationale taal

Hoe komt het toch dat iedereen ervan uitgaat dat Engels al de internationale taal is? Herhaaldelijk heb ik gemerkt dat dat niet waar is.
Waarom heeft Engels deze uitstraling? Omdat het de taal is van de grootmacht Amerika? Dat Amerikaans is trouwens ook maar een van de vele vormen van het Engels. Omdat de meeste moderne muziek Engels heeft omarmd? De soorten Engels die in de wereld worden gesproken zijn veelal niet te verstaan. Zeker niet als Engels niet je moedertaal is. Is Engels wel je moedertaal dan moet je hart toch zeer doen. De uitspraak van Engels is een ramp en volstrekt onlogisch. Een van de vele voorbeelden: Spreek de ea uit in to heal, health, heart, heaven en earth en u weet wat ik bedoel. Of de betekenis van het kleine woordje dat je uitspreekt als toe(Nederlands) Too, to, two.
Een internationale taal moet vergissingen voorkomen.
Is er ooit een wereldwijde beslissing genomen om Engels tot de internationale taal te verheffen? Wie zou daar voor stemmen? De Chinezen ( grootste taal). De Duitsers? Grootste taal van Europa.
Niet Germaanse talen sprekende mensen? Engels is een Europese taal en groot geworden door kolonisatie. Net zoals de andere Europese talen ,die in een ander werelddeel worden gesproken. Met de taal is ook een cultuur vernietigd. Slikken we dat allemaal als zoete koek of gaan we er eens rustig over nadeneken waaraan een internationale taal moet voldoen. Zamenhof heeft dat gedaan en daar kwam Esperanto uit voort. Probeer die taal "die het niet heeft gehaald" eens. U zult verbaasd zijn. Weet u wat er ook niet is gehaald? De wereldvrede. Zullen we die dan ook maar als mislukt gaan beschouwen? Esperanto is de enige taal waar geen bloed aan kleeft, hoorde ik laatst iemand zeggen. 25 miljoen vermeldingen wijzen u de weg naar een echte internationale neutrale taal, waarmee iedereen vrede mee zou kunnen hebben.
Koran dankon.

Wereldtaal

Hallo,

Normaal gesproken zou Engels een goede internationale taal zijn maar gezien de moeilijke grammatica en vooral uitspraak zie ik liever ervan af, deze taal als tussen-taal. Bovendien zouden die Engelssprekenden helemaal geen 2e taal leren terwijl wij Nederlander of anderssprekende (ik ben Duitser) wel een tweede taal moeten leren.
Ik vind IDO (een dochtertaal van ESPERANTO) mooier, interessanter, makkelijker en neutraler. Qua grammatica en orthografie is dat op allen computer makkelijker! Deze taal is dan een communicatietaal tussen vreemde talen. Thuis praten zij gewoon in hun moedertaal.
Euro werd ingevoerd en na 5 jaar zijn al die mensen binnen Euroland gewend. Waarom niet IDO als tweede taal invoeren en na 5 jaar spreekt iedereen dan deze taal. Daarmee wordt het dan makkelijk binnen de Europese instituten te communiceren.

Engels als tweede taal

Alleen Engels kennen als vreemde taal is zeer beperkt en heel saai. Het is verrijkend om meer talen te kennen. In de eerste plaats talen uit je eigen land. Daarna talen van nabuurlanden. En natuurlijk ook Engels.
Vroeger werden op de middelbare school in Nederland (en in Vlaanderen?) drie vreemde talen onderwezen: Duits, Engels en Frans. Is het zò ondoenlijk om dat weer te doen, is dit voor de leerlingen te moeilijk of kost het te veel?

Arnold Monsfort heeft gelijk.

Arnold Monsfort heeft gelijk. Laten we eerst eens nagaan hoe vreemde talen het beste geleerd kunnen worden. Jonge kinderen pikken een taal vanzelf op, dus je zou beter op de basisschool kunnen beginnen. Maar het probleem is dat je de beheersing van die taal dan jarenlang moet onderhouden voordat je er profijt van hebt.

Ik heb op school evenveel uren Frans als Engels gehad (dat was in Nederland in de jaren tachtig nog normaal). Toch communiceer ik met een Franstalige Brusselse klant in het Engels, want Frans of Nederlands gaat moeizaam.

uit liefde voor Frans en Duits

Ik ben Vlaamse, maar bovenal Belg. Als Belgische ben ik fier dat in ons land drie talen gesproken worden die, naar mijn mening, stuk voor stuk wonderschoon zijn. Ik studeer Frans en Duits aan de universiteit. Deze richting is véél minder populair dan Engels en Spaans.
Volgens mij, is het Engels niet eenvoudiger aan te leren dan pakweg het Duits, en zéker niet voor Nederlandstaligen. Het Duits en het Nederlands zijn veel meer verwant aan elkaar. Bovendien is Duitsland een land met een enorme impact in Europa; op vlak van industrie, cultuur,... Eveneens is Frans heel belangrijk, het is een wereldtaal. Waarom kiest de jeugd (de volwassenen van morgen) dan met veel overtuiging voor het Engels? Ze hebben het gevoel dat dit een 'makkelijke' taal is, toch zeker in vergelijking met het Frans! Frans is een bijna gehaat vak op school, en Duits zit bij velen niet eens in het lessenpakket. Ik vind het jammer, maar er valt weinig aan te doen. Nu Engels nog meer gewicht geven op school, zal de dood betekenen van onze landtalen.

Ik vind het een heel slecht

Ik vind het een heel slecht idee om het Engels tot voertaal binnen de EU te maken. De reden is dat dan de Engelstaligen worden bevoordeeld. Niet alleen hebben zij onmiddellijk toegang tot hun mede-EU-burgers, maar in geval van conflicten en meningsverschillen beheersen zij de semantische agenda. Kijk maar een hoe vaak ook politieke conflicten semantische kwesties een rol spelen - ook in de discussies tussen de regeringen en de parlementaire opposities in eentalige landen.
Het Esperanto heeft voor mij, die het Esperanto overigens niet beheerst, bij verre de voorkeur als voertaal. a. Het Esperanto is heel eenvoudig. b. Het Esperanto is een heel vrije taal, zowel wat betreft vorming van nieuwe woorden als kwa woordvolgorde als kwa uitspraak. c. Met een neutrale taal als het Esperanto zijn alle EU-burgers gelijkwaardig aan elkaar: het is niemands moedertaal en ook de Engelstaligen dienen het als tweede taal te leren. d. Wat dat leren betreft, dat dient volgens mij (als ontwikkelingspsycholoog) vanaf de middelbare school te gebeuren.
Ewald Vervaet, Amsterdam

Engels

Alhoewel de wereld gebaat zou zijn bij één taal weiger ik pertinent om in een Amerikaanse kolonie terecht te komen. Als u zich afvraagt in hoeverre we wat dat betreft al zijn 'overgenomen' wijs ik u graag op de afschuwelijke 'Goosche r' zoals dij bijna dagelijks door Journaalkluifster Sacha de Boer de Nederlandse huiskamers wordt ingeslingerd. om nog maar te zwijgen van de andere media zoals Radio3.

Ik zou er dus voor pleiten om het Frans zeker in ere te houden omdat het zo'n mooie taal is. En het Duits; het is logisch om onze directe buren te kunnen begrijpen. Dus wat mij betreft is het niet of/of maar en/en.

Laten we essayer to learn alle Sprachen.

Engels of niet?

Het is inderdaad zeer de vraag, of taal louter een middel is, laat staan een communicatiemiddel. Wie er een beetje de taalfilosofie op naleest, komt uit op uitspraken als 'de taal is het ganse volk', taal is wat me doet bestaan (als mens) en dies meer.
Bovendien is het niet aangewezen in de Lage Landen met Engels aan te komen draven. In België is het Noorden nog niet rond met de eigen taalbeheersing, terwijl het Nederlands boven de Moerdijk gaandeweg verdwijnt. Het ergste echter zijn die hoogleraren en andere financiers die van Engels geen cheese hebben gegeten en met de warme aardappel op hun tong klanken produceren die voor Engels moeten doorgaan.

Wordt het Engels onze eerste internationale taal?

Het is wat eigenaardig dat onze Franstalige landgenoten zo hevig reageerden op dit voorstelletje van P. Smet. Alhoewel het recent verandert (met ondermeer in ENKELE scholen vaklessen in het Nederlands) was het bij mijn weten jarenlang zo dat Waalse scholieren konden kiezen tussen Engels en Nederlands als tweede taal. Bovendien bleek dat een meerderheid voor het Engels koos. Ons nu verwijten dat we een slechte Belg zijn, lijkt me een beetje "de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet".

Overigens is het denk ik beter om ervoor te zorgen dat je je eerst goed, correct en gedetailleerd kunt uitdrukken in je moedertaal en pas nadien naar een andere taal grijpt, ook en misschien zelfs vooral als het over technische onderwerpen gaat.

"Er werd ook voortdurend op

"Er werd ook voortdurend op gewezen dat hoogleraren die zelf een beroerd Engels spreken, niet in staat zijn de nuances van hun kennis over te brengen op studenten die hun Engels óók voornamelijk hebben uit popsongs. "

Zou het dan een idee zijn even in het Nederlands te proberen?

Engels

We hebben al Engels genoeg

Steun de petitie http://petities.nl/petitie/nederlands-weer-officiele-taal-op-schiphol

Frans

In Wallonië doet men de laatste jaren meer moeite om Nederlands aan te leren. In heel wat scholen worden sommige vakken in het Nederlands gegeven. Een lovenswaardig initiatief!
Het initiatief van minister P. Smet om het Frans in het onderwijs terug te schroeven vond ik dan ook een slecht idee.

Engels is een moeilijke taal

Ik heb me eens de vraag gesteld: welke taal is de moeilijkste?
Het Engels is goed vertegenwoordigd op het internet en veel mensen kunnen deze taal op een basisniveau gebruiken, maar gemakkelijk te leren is het Engels zeker niet.
In mijn jeugd was het Duits nog een vreemde taal die in de techniek veel gebruikt werd, vandaar dat ik Duits geleerd heb. Daar is tegenwoordig niets meer van over. Misschien is al over 10 jaar de keuze voor een nu nog niet populaire buitenlandse taal veel logischer.
In Finland maakt men trouwens een afweging die een beetje lijkt op de Belgische: blijven we Zweeds leren als tweede taal, of stappen we over op het Engels.

Wordt het Engels onze eerste internationale taal

Het Frans moet blijven als eerste tweede taal in Vlaanderen en het Duits als derde taal. Dit uit respect en liefde voor onze drie nationale talen en leefgemeenschappen. Het Engels kan dan als vierde taal worden onderwezen. En dan een intensieve inprenting van goed Engels, een onderdompeling in een taalbad waardoor je authentiek Engels leert en geen Nederengels!

Zelfs als de Franstaligen in België het Engels als tweede taal zouden verkiezen moeten wij Vlamingen toch het Frans als tweede taal blijven vooropstellen. Frans is bovendien een mooie taal en heeft een rijke literatuur, dus ... We zijn zelf Germano-Latijnen, Boergondiërs en geen "Angloïeten" om het met een onbestaand woord te zeggen. We hebben meer affiniteit met de Latijnse cultuur en met onze francofone medeburgers (die in Brussel vaak verfranste Vlamingen zijn, dus Vlamingen) dan met de Engelse. Zei Jacques Brel niet: je suis flamand?

Het Frans moet blijven

Ideaal zou zijn dat iedere Belg de twee andere landstalen dan de eigen taal goed beheerst en er zich in de betreffend taalgebieden van bedient. Dat is culturele verrijking, daarmee is men een goede Belg en tevens een goede Europeaan!

Engels als tweede taal

Ook al is Engels overal op scholen de tweede taal, dan nog zal daarmee maar een beperkte beheersing van dat Engels worden bereikt. Er wordt wel een goede basis gelegd om dat Engels later beter te gaan beheersen. Maar een werkelijk goede beheersing, waardoor je bijvoorbeeld in zakelijk opzicht voldoende sterk staat in een discussie, is beslist niet eenvoudig te bereiken; daar is intensief specifiek onderwijs en zeer veel praktijkervaring voor nodig. In dat geval valt het voordeel van het op school geleerde vrijwel of zelfs geheel en al weg.
Daarmee valt de grond onder deze discussie een beetje weg. Er is bovendien veel voor te zeggen om juist een andere taal als tweede te kiezen, omdat vrijwel iedereen in de praktijk van vandaag al gauw zoveel Engels aanleert, dat ook zonder de school een bruikbaar niveau van spreekvaardigheid te halen valt.

Engels als 2e taal?

Ik ben het helemaal eens met Dr.Ewald Vervaet.Ik ben zelf ervaren docent Engels en Esperanto.Het leren van de Engelse taal kost jaren; voor Esperanto kost met eenzelfde inspanning dat hoogstens een half jaar. Esperanto is een internationale hulptaal, die andere talen in hun waarde laat!